Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van TOOKO, handelende onder de namen “TOOKO.ARCHI” gevestigd te Weert aan de Beekstraat 54  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71671137, hierna: “TOOKO”, van toepassing op overeenkomsten tussen TOOKO en een Afnemer.

 

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.1 Afnemer: een onderneming, ongeacht de rechtsvorm, die actief is op het gebied van luxe woon- en tuininrichtingen en aanverwante producten en diensten aanbiedt in onder andere de Benelux en die de Diensten van TOOKO wenst af te nemen.

1.1.2 Diensten: alle diensten die door TOOKO via de Website en ter beschikking worden gesteld. Deze diensten bestaan uit het bieden van een digitaal platform op het gebied van luxe bedrijfs – en tuininrichtingen, waarop Afnemers hun producten en diensten onder de aandacht kunnen brengen van bezoekers van de Website.

1.1.3 Website: de website van TOOKO, onder meer toegankelijk via www.tooko.archi

1.1.4 Content: alle gegevens en informatie, daaronder mede begrepen beeld- en geluidsmateriaal en al dan niet speciale promoties, offertes etc., welke ter plaatsing op de Website aan TOOKO worden aangeboden door de Afnemer.

1.1.5 Overeenkomst: elke mondelinge of schriftelijke afspraak tussen TOOKO en de Afnemer inzake de Diensten.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten (alsmede verlengingen van reeds gesloten overeenkomsten) en rechtshandelingen met en diensten van TOOKO verband houdende met de Diensten.

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien TOOKO zulks schriftelijk is overeengekomen de Afnemer.

2.3 Eventuele algemene voorwaarden van de Afnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de Diensten en de Overeenkomst, en de toepasselijkheid daarvan wordt door TOOKO uitdrukkelijk niet aanvaard.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of van de Overeenkomst op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig mocht blijken te zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst onverkort van kracht blijven en zullen partijen voor de nietige bepalingen een nieuwe bepaling overeenkomen die naar inhoud zoveel als mogelijk recht doet aan de oorspronkelijke bepaling.

2.5 Indien TOOKO enige van haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd door de Afnemer als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
3. Aanvang en duur van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de Afnemer mondeling dan wel schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) aan TOOKO heft bevestigd dat zij gebruik wenst te maken van de Diensten.

3.2 Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan uitsluitend worden beëindigd door middel van een schriftelijke opzegging, waarbij de Afnemer een opzegtermijn van 3 maanden in acht dient te nemen en TOOKO een opzegtermijn van 1 maand in acht dient te nemen, tenzij zich het bepaalde in artikel 3.5 van deze algemene voorwaarden voordoet.

3.3 Een opzegging die in strijd met het bepaalde in artikel 3.2 is verricht, is niet geldig en heeft geen rechtsgevolg. Een rechtsgeldige opzegging van de Overeenkomst conform het bepaalde in artikel 3.2 of 3.5 van deze algemene voorwaarden resulteert nimmer tot aansprakelijkheid van de opzeggende partij jegens de andere partij bij de Overeenkomst voor vergoeding van schade en/of kosten, hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook..

3.4 De Afnemer is niet gerechtigd om een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan tussentijds, voor het einde van de looptijd, te beëindigen, tenzij de Afnemer alle door TOOKO geleden en nog te lijden schade en/of kosten integraal vergoedt.

3.5 Onverminderd het hierboven in artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden bepaalde is TOOKO gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen onverminderd haar recht op vergoeding van eventuele kosten, schade en rente en onder voorbehoud van rechten indien:

3.5.1 de Afnemer één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, daaronder mede begrepen zijn verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt;

3.5.2 bij faillissement van de Afnemer of een aanvraag daartoe;

3.5.3 bij surseance van betaling van de Afnemer of een aanvraag daartoe;

3.5.4 bij onder curatelestelling of overlijden van de Afnemer;

3.5.5 bij het op de Afnemer van toepassing van zijn van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of het door de Afnemer indienen van een verzoek daartoe;

3.5.6 bij onderbewindstelling van het gehele vermogen van de Afnemer;

3.5.7 bij boedelafstand door de Afnemer;

3.5.8 bij beslag op een of meer vermogenbestandsdelen van de Afnemer;.

3.5.9 indien TOOKO bekend wordt met omstandigheden waarmee zij ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet mee bekend was en die omstandigheden van dien aard zijn dat van TOOKO niet langer gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst onverkort in stand laat.

 

4. Diensten

4.1 TOOKO stelt via de Website de Diensten ter beschikking. Deze diensten bestaan uit het bieden van een digitaal platform op het gebied van exclusieve woon- en tuininrichtingen, waarop Afnemers hun producten en diensten op het gebied van exclusieve bedrijfs- en tuininrichtingen onder de aandacht kunnen brengen van bezoekers van de Website.

4.2 De Afnemer is en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem aan TOOKO aangeleverde Content (waaronder begrepen de inhoud) voor plaatsing door TOOKO op de Website. TOOKO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (de inhoud van) de Content jegens enige derde.

4.3 Het is TOOKO toegestaan de Content te gebruiken voor promotionele doeleinden, al dan niet via andere social media. TOOKO is niet gerechtigd de Content aan derden door te verkopen. De Content blijft eigendom van de Afnemer die de Content heeft aangeleverd aan TOOKO, maar gedurende de looptijd van de Overeenkomst verstrekt de Afnemer een onvoorwaardelijk en onherroepelijk gebruiksrecht op de Content aan TOOKO voor vorenbedoelde promotionele doeleinden.

4.4 TOOKO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens een Afnemer of enige andere derde, indien de Website door technische of andere oorzaken niet of tijdelijk niet toegankelijk is voor bezoekers van de Website. TOOKO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens Afnemers, bezoekers van de Website of enige andere derde voor mogelijke virussen, Trojaanse paarden, wormen, etcetera die door een bezoek op en/of gebruik van de Website en/of door een website waarnaar wordt doorverwezen worden geplaatst op een pc, laptop, tablet, smartphone of andere communicatie- en/of computerapparatuur van een Afnemer, een bezoeker of enige andere derde. TOOKO spant zich in om dergelijke virussen, Trojaanse paarden, wormen, etcetera op de Website zoveel als mogelijk te voorkomen, maar geeft geen enkele garantie jegens wie dan ook op de afwezigheid daarvan. TOOKO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook genaamd en uit welke hoofde dan ook, voor (het gebruik van) de websites van enige derde (waaronder begrepen eenAfnemer) waarnaar wordt verwezen op de Website.

4.5 De Website bevatten verwijzingen naar websites van Afnemers. TOOKO is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze websites of websites van derden, waaronder het door Afnemers of deze derden gevoerde privacy beleid, en heeft hierover evenmin zeggenschap.

4.6 De Afnemer garandeert aan TOOKO dat hij bevoegd is om de Overeenkomst aan te gaan en uit te voeren. De Afnemer garandeert aan TOOKO dat de door de Afnemer aangeleverde Content vrij is van virussen, Trojaanse paarden, wormen, etcetera. De Afnemer garandeert aan TOOKO dat de door Afnemer aangeleverde Content rechtsgeldig is verkregen en geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en ook anderszins niet in strijd is met enige wet- of regelgeving.

4.7 De Afnemer vrijwaart en stelt TOOKO volledig schadeloos voor alle door TOOKO geleden en nog te lijden schade en/of kosten in verband met enige tekortkoming van de Afnemer uit hoofde van zijn verplichtingen jegens TOOKO uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden (waaronder begrepen de door de Afnemer aan TOOKOverstrekte garanties). Onder vorenbedoelde schade wordt tevens begrepen schade die TOOKO lijdt of nog zal lijden ten gevolge van aanspraken van derden die verband houden met een tekortkoming van de Afnemer van een of meer van zijn verplichtingen jegens TOOKO uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

 

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Op de Website, informatie, illustraties en documenten van rusten intellectuele eigendomsrechten van uitsluitend TOOKO, Afnemers dan wel licentiegevers.

5.2 De Website,informatie, illustraties en documenten mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOOKO worden overgenomen of op welke wijze dan ook worden gekopieerd, worden hergebruikt, aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel anderszins openbaar worden gemaakt en/of worden verspreid.

 

6. Privacy

 

6.1 De Website is onderdeel van TOOKO. TOOKO houdt zich aan toepasselijke wet en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

6.2 Op de verwerking van de persoonsgegevens is de Privacy verklaring van TOOKO van toepassing welke op de Website te raadplegen is door de bezoeker van de Website.

 

7. Overmacht

7.1 TOOKO is niet gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen jegens de Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden in geval sprake is van overmacht. Hieronder wordt in ieder geval begrepen iedere omstandigheid die buiten de macht van HOOG ligt, bijvoorbeeld tekortkomingen door toeleveranciers, energieleveranciers, hostingleveranciers, etcetera, maar ook rampen en stakingen van personeel of derden.

7.2 In geval van overmacht aan de zijde van TOOKO is TOOKO niet aansprakelijk voor enige door de Afnemer of enige derde geleden of nog te lijden schade en kosten.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 TOOKO is nimmer aansprakelijk jegens de Afnemer voor de door haar verleende Diensten, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove roekeloosheid aan de zijde van TOOKO.

8.2 Enige aansprakelijkheid van TOOKO jegens de Afnemer is, ongeacht de rechtsgrond, te allen tijde beperkt tot het door TOOKO aan de Afnemer gefactureerde en door de Afnemer betaalde bedrag voor het verlenen van de Diensten. Enige aansprakelijkheid van TOOKO jegens enige derde terzake de Diensten en/of de Website is, ongeacht de rechtsgrond, uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 TOOKO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of verlies van goodwill.

 

9. Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1 Op alle Overeenkomsten tussen TOOKO en de Afnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen TOOKO en Afnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Eindhoven van de Rechtbank Oost-Brabant.